Skip to main content

Visselblåsartjänst

Via denna kanal kan du i egenskap av arbetstagare, arbetssökande, volontär, praktikant, inhyrd konsult eller dylikt rapportera missförhållanden som begåtts i ett arbetsrelaterat sammanhang i din arbetsgivares verksamhet. Din rapport ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Med allmänintresse menas i detta sammanhang förhållanden som normalt sett är allvarliga och som angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten.

Du kan genom denna kanal även rapportera missförhållanden som begåtts i ett arbetsrelaterat sammanhang som avser överträdelser av viss utpekad EU-lagstiftning. Den EU-lagstiftning som omfattas rör bland annat behandling av personuppgifter (GDPR), offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, miljöskydd, hälsa och säkerhet för både människor och djur, konsumenträtt, konkurrensrätt och korruption.

Som visselblåsare är du genom lag garanterad ett skydd mot repressalier från din arbetsgivare, om du vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om de rapporterade missförhållandena var sann.