Kvalitet & Miljö

KVALITETSPOLICY

Ekbladhs vill skapa ett varaktigt förtroende hos våra kunder genom att erbjuda tillförlitliga och kvalitativa målnings-, plattsättnings-, golv- och fasadentreprenader så att varje uppdrag blir en god referens.

Detta uppnår vi genom att;

– planera, genomföra och följa upp våra projekt så att vi lever upp till vad som står i anbud och underlag samt ge tydlig information om våra åtagande vid all kommunikation med uppdragsgivaren.

– med vår kund i fokus ha ett affärsmässigt och nära samarbete med våra leverantörer där vi ställer tydliga krav med avseende på pris, produkt- och leveranssäkerhet.

– ha kompetent, engagerad och serviceinriktad personal som kontinuerligt vidareutbildas, tar ansvar för sina arbetsuppgifter och lever upp till gällande myndighets- och branschkrav.

– följa den tekniska utvecklingen inom branschen så att vi erbjuder tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar.

– ständigt förbättra alla delar i företaget genom att planera, styra och utvärdera vårt kvalitetsarbete mot framtagna mål.

MILJÖPOLICY

Ekbladhs skall erbjuda målnings-, plattsättnings-, golv- och fasadentreprenader och utifrån våra förutsättningar och resurser bedriva ett aktivt miljöarbete som bidrar till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld.

För att leva upp till denna policy ska;

– vårt miljöarbete vara en integrerad del i verksamheten där vi arbetar för att förebygga negativ miljöpåverkan, bedriva en effektiv avfallshantering, hushålla med naturresurser samt följa lagar och andra krav.

– vi arbetar mot en Hållbar utveckling. 

– vi samarbeta med våra leverantörer, samarbetspartners och kunder med avsikt att utveckla våra produkter och arbetsmetoder så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

– vi få medarbetarna engagerade i miljöarbetet genom att föra ut miljötänkandet i företaget.

– vi med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljön.

– vi förebygga förorening av miljön och skydda denna.